Milagros Lorenzo Méndez (Itos)

Licenciada en Psicoloxía. U.S.C.
Especialista en Psicoloxía Clínica, Ministerio de Educación y Ciencia.
C.A.P. (Certificado de Aptitude Pedagóxica). U.S.C.
Formación persoal no Sistema Consciente para a Técnica do Movemento (Fedora Aberastury)
Formación en Psicomotricidad Vivenciada: Bernard Aucouturier, CEFOPP (Madrid).
Experiencia laboral en formación e traballo con familias e nenos en adopción.
Posta en marcha e desenvolvemento do programa de psicomotricidade educativa-preventiva do Concello de Ames (Concellaría de Educación).
Experiencia laboral en traballo psicolóxico en diferentes ámbitos tanto a nivel individual como en grupos de autoaxuda.
Experiencia laboral na dirección de grupos de traballo

tobogan

Marina Carril Lago

Ciclo superior de formación profesional en educación infantil.
Estudos de maxisterio.
Monitora de lecer e tempo libre.
Formación en psicomotricidade vivenciada: Bernard Aucouturier.
Experiencia laboral en escolas infantís.
Experiencia laboral en actividades de acompañamento en tempos de xogo a grupos de nenos.

eva

Adriana Mayán Pérez

Pedagoga
Master Universitario en Formación do Profesorado (especialidade orientación educativa).
Formación en atención sociosanitaria a personas dependentes en institucións sociais.
Monitora de tempo libre.
Formación en intelixencia emocional e tratamentos educativos con alumnos en difultade.
Prácticas profesionais en Servizo de Atención Temperá.
Experiencia profesional en escolas infantís.
Experiencia en valoración, diseño de proxectos e apoio nos procesos de aprendizaxe con nenos/as con desenrolo típico e con nenos/as con dificultades.

adriana

Pablo Agra Casal

Educador Social.
Master Universitario en Formación do Profesorado (especialidade educación secuandaria obligatoria e bachillerato, formación profesional e enseñanza de idiomas).
Formación básica en Seguridade (primeiros auxilios).
Prácticas profesionais en Servizo de Atención Temperá.
Estudios sobre a importancia do Xogo Simbólico na integración de nenos/as con dificultades.
Formación en Psicomotricidade Vivenciada Relacional.

pablo

© 2013 medrando xuntos